Praktijkzaken

De tarieven per cliënt Maximumtarief
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 81,06
Anamnese en onderzoek na screening € 81,06
Screening bij directe toegang € 20,27
Reguliere individuele zitting € 40,53
Preverbale logopedie € 81,06
Eenmalig logopedisch onderzoek € 81,06
Overleg met derden € 62,50
Verslaglegging aan derden € 62,50
Telefonische zitting € 20,27
Toeslag voor behandeling aan huis € 22,99


Ingangsdatum 01-01-2021.

AGB code: 05 999597
KP nummer: 59908082791

Voor meer informatie over prestaties, bekijk dit document. (pdf)
Voor meer informatie over vrije prijzen logopedie, bekijk dit document. (pdf)

Patiënten klachtrecht en beroepscode

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de logopedist (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevlogen heeft voor de cliënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende logopedist.

Door de beroepsvereniging voor logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woerden, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en is ook voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, zijn onderstaande brochures beschikbaar:

Behandelovereenkomst

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld.
Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding.
Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.

Download:

Nivel Zorgregistraties

Voor het optimaliseren van de gezondheidszorg werkt de praktijk samen met Nivel Zorgregistraties. Het doel van het Nivel Zorgregistraties is een landelijk beeld te geven van de gezondheidszorg en het zorggebruik van de bevolking. Dit is belangrijk voor de verbetering van de zorg. Het Nivel gebruikt anonieme gegevens die de logopedist vastlegt over gezondheidsklachten en behandeling. Een overzicht van de gegevens die het Nivel van de logopedist ontvangt is terug te vinden op de website.

Wanneer u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit laten weten.

Privacy

Logopediepraktijk Jansen vindt het belangrijk dat de privacy van de cliënten goed is geborgd. In het privacyreglement staat beschreven hoe Logopediepraktijk Jansen omgaat met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij Miranda Jansen.

Download:

Aanmeldformulier

alleen nodig bij aanmelding voor uw zoon/dochter
Met het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met onze privacyverklaring.